Dokumenty

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Ogólne Warunki Sprzedaży

01 lutego 2014

Stan 01.2014 Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) Remei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu § 1 Postanowienia Ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej w skrócie „OWS”, z zastrzeżeniem § 1 ust 3 OWS, mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostawy towarów zawieranych przez Remei Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu zwaną dalej „Sprzedającym”, z wyłączeniem umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Strony mogą odstąpić od stosowania całości lub poszczególnych warunków OWS lub je zmodyfikować w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawarcie takiej umowy skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWS, w miejsce których między stronami stosuje się zapisy umowy. Sprzedający realizuje cele swojej działalności poprzez zawieranie umów sprzedaży towarów, umów dostawy na rzecz innych podmiotów, zwanymi dalej „Kupującymi”. Kupujący, składając zamówienie, akceptuje niniejsze warunki OWS. § 2. Zamówienia Kupujący zobowiązany jest doręczyć Sprzedającemu zamówienie towaru w formie pisemnej. Za spełnienie tego warunku uznaje się przesłanie zamówienia faxem lub e-mailem. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Sprzedający pozostaje z Kupującym w stałych stosunkach gospodarczych, Sprzedający będzie wyjątkowo akceptował zamówienia składane telefonicznie lub ustnie. Zamówienie w rozumieniu niniejszych OWS stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży lub umowy dostawy przez Kupującego. Sprzedający jest uprawniony do wysłania potwierdzenia zamówienia w formie listu, e-maila lub faxu, a także telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sprzedający jest również uprawniony do dokonania modyfikacji i zmian w stosunku do złożonego przez Kupującego zamówienia, które to zmiany zawarte będą w potwierdzeniu zamówienia. Brak odpowiedzi ze strony Kupującego w ciągu 24 godzin od wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia Zamówienia jest uważane za akceptację nowych warunków zamówienia, określonych przez Sprzedającego. Rozpoczęcie realizacji zamówienia lub złożenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, w tym obejmujące modyfikację i zmiany, o których mowa w ust. 2, a także wystawienie przez niego faktury jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub umowy dostawy przez strony na warunkach określonych w OWS. § 3. Cennik i ceny Ceny towarów są ustalane są indywidualnie z każdym Kupującym („Cennik”). Ustalony Cennik obowiązuje przez okres wskazany przez Sprzedającego. Wszystkie ustalone przez Sprzedającego ceny dla konkretnego Kupującego są cenami netto (bez podatku VAT) we wskazanym magazynie Sprzedawcy (ceny EXW magazyn Sprzedawcy). Sprzedający zastrzega sobie prawo do korekty „Cennika”. O zmianie Cennika dla Kupującego Sprzedający poinformuje go w formie listu, e-maila lub faxu, wskazując datę obowiązywania nowego Cennika. W momencie wejścia w życie nowego Cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący, chyba że strony uzgodniły inaczej w umowie indywidualnej, potwierdzonej na piśmie pod rygorem nieważności. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej kwoty do ceny poszczególnych towarów, wynikającej z Cennika tytułem opłat za opakowanie towarów, lub kosztów jednorazowej dostawy towarów . Możliwość naliczenia dodatkowych kosztów oraz ich wysokość Sprzedający podaje w ofertach współpracy kierowanych do Kupującego. Jeżeli ceny towarów podawane są w walucie obcej np. EURO, kwoty te będą przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży walut BZWBK z dnia wystawienia faktury VAT. Do momentu zakończenia realizacji dostawy, w sytuacji gdy termin realizacji złożonego zamówienia jest dłuższy niż 7 dni, Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów przyjętej w Zamówieniu lub potwierdzeniu Zamówienia, w przypadku zmian elementów składowych ceny tj. koszty materiałów, podatki, cło importowe, kurs wymiany, itp., o więcej niż 10 % w stosunku do ceny tych materiałów z dnia potwierdzenia transakcji. § 4. Terminy dostawy Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówiony towar z magazynu Sprzedającego najpóźniej w terminie do 7 dni od daty terminu realizacji, określonego w zamówieniu. Nieodebranie towaru uprawnia Sprzedającego do dostawy, na koszt i ryzyko Kupującego, zamówionego towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca dostawy towaru lub w przypadku nieodebrania zamówionego towaru przez Kupującego, Sprzedający może obciążyć Kupującego karą w kwocie PLN 10,00 netto za 1 paletę za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru. Przechowywanie towaru będzie odbywało się na ryzyko Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo realizacji dostaw cząstkowych. Sprzedający ma również prawo, w miarę potrzeby, do dostawy towaru w ilości o +/- 10% niż ilość podana w zamówieniu lub modyfikacji zamówienia wysłanej przez Sprzedającego, o której mowa w § 2 ust. 2 niniejszych OWS. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego uchybienia terminom dostaw. Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o ewentualnych roszczeniach z tytułu opóźnienia w dostawie towarów, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, najpóźniej w terminie 7 dni od chwili, gdy dostawa według umowy/ zamówienia powinna mieć miejsce. Nieprzedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Kupującego. Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówionego towaru i odwołać złożone zamówienie wyłącznie za wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodą Sprzedającego. Sprzedający nie jest zobowiązany do uwzględnienia rezygnacji z realizacji zamówienia, będzie jednak współdziałał z Kupującym w celu ograniczenia kosztów transakcji, jeśli tylko będzie to możliwe. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych terminów i warunków dostawy lub też rezygnacji z realizacji zamówienia wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności na skutek siły wyższej i innych wyjątkowych okoliczności niezależnych od Sprzedającego. § 5. Wydanie towaru i dostawa wysyłkowa Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedającego, czyli wydawania towaru jest magazyn Sprzedającego w Opolu lub inne wskazane przez Sprzedającego miejsce. . Sprzedający może dostarczyć Kupującemu towar na adres wskazany w zamówieniu, korzystając w tym celu z usług firmy spedycyjnej, z którą stale współpracuje lub na wyraźne wskazanie Kupującego z usług innego spedytora. Informację taką Kupujący powinien zawrzeć w zamówieniu. Koszty dostawy towaru, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. Odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, związane z wydawanym towarem, obciąża Kupującego od chwili wydania mu towaru z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika, o którym mowa w ust. 2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, o których mowa w § 8 OWS, a w szczególności nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika. W przypadku dostawy materiałów transportem Sprzedającego odpowiedzialność za uszkodzenie materiału przechodzi na Kupującego w momencie rozpoczęcia rozładunku. § 6. Zapłata Świadczenie pieniężne stanowiące zapłatę ceny za towar staje się wymagalne w terminie określonym w dokumencie rozliczeniowym, a jego płatność powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy. Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Sprzedającego. Do chwili zapłaty pełnej należności, stanowiącej cenę za towar świadczoną przez Sprzedającego, Sprzedający zachowuje prawo własności towaru wydanego lub dostarczonego Kupującemu. Dopiero z chwilą pełnego rozliczenia świadczeń wynikających z umowy, nie wyłączając wymagalnych kar umownych oraz odsetek za opóźnienie w zapłacie ceny, następuje przejście prawa własności towaru na Kupującego. Do momentu przejścia prawa własności na Kupującego, Kupujący nie ma prawa zaciągać w związku z towarem żadnych zobowiązań, czy też przenosić prawa własności i posiadania towaru na osoby trzecie, ani obciążać go ograniczonymi prawami rzeczowymi. Kupujący ma obowiązek składować towar, którego tytuł własności należy do Sprzedającego, z należytą ostrożnością oraz wyraźnie oznakowany jako własność „REMEI Polska Sp. z o.o.”. Jeżeli Kupujący zalega z całością lub częścią zapłaty lub w przypadku wszczęcia jakiegokolwiek postępowania dotyczącego wypłacalności Kupującego, Sprzedający może, bez wpływu na pozostałe swoje prawa, odzyskać w całości dostarczony towar, którego prawo własności należy do niego, a który wciąż znajduje się we władaniu Kupującego. W razie opóźnienia w zapłacie ceny, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty bez wezwania odsetek ustawowych. Brak zapłaty w terminie lub uzasadniona obawa o płynność finansową Kupującego uprawnia Sprzedającego do zmiany warunków sprzedaży lub dostawy, żądania natychmiastowej zapłaty pozostałych wymagalnych należności oraz wstrzymania realizacji pozostałych zamówień do czasu zapłaty wszelkich zaległości płatniczych, uzasadnia także rezygnację Sprzedającego z realizacji złożonych zamówień. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Kupującym w sytuacji, gdy w celu zabezpieczenia transakcji sprzedaży, Sprzedający nie uzyska ubezpieczenia należności wynikającej z ceny umowy. Prawo do odstąpienia przysługuje Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty otrzymania odmowy udzielania takiego ubezpieczenia przez ubezpieczyciela. Wszelkie wpłaty dokonane przez Kupującego na poczet ceny, pomimo ich oznaczenia, będą zaliczane przez Sprzedającego na poczet najdawniej wymagalnej, na co Kupujący wyraża zgodę. § 7. Zwroty Zwrot towaru może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu i za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Sprzedającego. Zwracany towar musi być nieużywany, nieuszkodzony, wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu. Transport zwracanego towaru odbywa się w całości na koszt Kupującego. Tytułem rekompensaty poniesionych przez Sprzedającego kosztów, Sprzedający upoważniony jest do potrącenia z kwoty zapłaconej ceny do 25% wartości netto zwracanego towaru, na co Kupujący wyraża zgodę. § 8. Reklamacje i gwarancja Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia towaru, przed pierwszym użyciem poszczególnych rodzajów towaru dostarczonego przez Sprzedającego w ramach każdej dostawy. Na dostarczone towary Sprzedający udziela gwarancji jakości, przewidzianej w kartach towarów oraz/lub wskazanych na etykietach, liczonej od momentu realizacji sprzedaży lub dostawy. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów zostaje wyłączona. Towary, które noszą znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania nie podlegają gwarancji. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłek, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od daty odbioru towarów przez Kupującego. Zgłoszenie wady fizycznej powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od momentu jej wykrycia, pod rygorem nieuznania reklamacji . Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne powinny zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zgłoszenia dokonywane w innej formie nie będą rozpatrywane. Kupujący po zgłoszeniu reklamacji jest zobowiązany stosować się ściśle do wskazówek Sprzedającego, w szczególności Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania stosowania towarów oraz do podjęcia działań w zakresie zabezpieczenia wadliwego towaru do czasu jego wymiany, pod rygorem utraty uprawnień z udzielonej gwarancji. Kupujący zobowiązany jest do udzielenia Sprzedającemu wszelkich informacji na temat istoty wady i przyczyn jej powstania zgodnie z prawdą, w celu dokonania właściwej oceny czy powstała wada podlega naprawie w ramach gwarancji. W razie zatajenia lub podania niezgodnych z prawdą informacji Kupujący traci udzieloną mu gwarancję. W przypadku uznania przez Sprzedającego złożonej gwarancji za zasadną, Sprzedający wedle własnego uznania: dostarczy towar wolny od wad na podstawie zwrotu towaru wadliwego, dokonanego na koszt Kupującego lub, wraz z Kupującym, rozwiążą zawartą Umowę, wraz ze zwrotem zapłaconej ceny oraz z jednoczesnym zwrotem wadliwego towaru. Kupujący traci wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji w przypadku: - niewłaściwego transportu bądź rozładunku towaru, - niewłaściwej eksploatacji zakupionych towarów, - wad powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania towarów, Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż niewielkie różnice optyczne w kolorze nie stanowią podstawy do reklamacji oraz okoliczność, że zgodnie z prawidłowymi wytycznymi do stosowania towarów, na jednej powierzchni obiektu budowlanego powinny być stosowane materiały barwione z jednej partii towarów (Chargé Nr, numer serii). § 9. Odpowiedzialność Poza opisaną w niniejszym punkcie odpowiedzialnością z tytułu wad fizycznych towaru, Sprzedający nie odpowiada wobec Kupującego za powstanie jakiejkolwiek szkody wyrządzonej przez towar lub w związku z jego posiadaniem lub użyciem, z zastrzeżeniem odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu posiadanych przez towary określonych cech lub z tytułu braku przydatności dostarczonego towaru do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów, za wyjątkiem sytuacji, w której Sprzedający udzielił Kupującemu pisemnego, pod rygorem nieważności, zapewnienia, iż towary posiadają określone cechy, albo że są one przydatne do realizacji zamierzonych przez Kupującego celów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kosztów, szkód, przyczynienia się do powstania szkód (włączając w to szkody wtórne) poniesionych w wyniku naprawy, usunięcia lub wymiany towaru. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego związana z zawarciem umowy lub jej wykonaniem, niezależnie od charakteru tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód z tytułu utraconych korzyści Kupującego, w tym utraconego zysku, jak również szkody rzeczywistej, w szczególności związanej ze stratami produkcyjnymi, utratą renomy rynkowej itp. W sytuacji, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi przeciwko Kupującemu z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym lub dostarczonym mu przez Sprzedającego towarem lub z produktami, do których wytworzenia użyto towarów sprzedanych lub dostarczonych Kupującemu przez Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Sprzedającego na piśmie, umożliwiając mu uczestnictwo w postępowaniach związanych z roszczeniami tego podmiotu, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego. § 10. Wsparcie techniczne Sprzedający zapewnia bezpłatne wsparcie techniczne dla Kupującego. Porady techniczne udzielane są tylko przez upoważnionych doradców technicznych. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki udzielonych porad oraz nie przejmuje w związku z nimi żadnych zobowiązań. Sprzedający oświadcza, że opisy technicznie w formie Kart Bezpieczeństwa Towaru, etykiet, katalogów, broszur itp. stanowią jedynie materiał informacyjny. Jakiekolwiek zastosowanie towarów musi być poprzedzone próbami przeprowadzonymi przez Kupującego. Przeprowadzenie prób nie zwalnia od dalszego zachowania warunków dalece posuniętej ostrożności w stosowaniu towarów. Katalogi barwników są wykonywane w technice umożliwiającej jedynie zbliżone odwzorowanie koloru. § 11 Opakowania Kupujący przyjmuje do wiadomości, że opakowania typu kontener (ca 1.000 l), kontener farby (ca 1.200 l) są niekaucjonowanymi opakowaniami zwrotnymi. Jeżeli nie postanowiono inaczej, opakowania muszą zostać zwrócone Sprzedającemu: - przy stałej sprzedaży w danym rodzaju opakowania - najpóźniej po 2190 dniach (6 lat) od daty wydania danego rodzaju opakowania z uwzględnieniem zwrotów; - w przypadku zaprzestania współpracy - opakowania kontenery muszą zostać zwrócone w terminie do 365 dni (1 rok) od daty wydania ostatniego kontenera; - w przypadku zaprzestania zakupu towarów w danym rodzaju - opakowania kontenery muszą zostać zwrócone w terminie do 365 dni (1 rok) od daty wydania ostatniego kontenera. Sprzedający może również w każdej chwili zażądać od Kupującego zwrotu opakowania. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu opakowań w terminach wskazanych w § 11 ust 1 powyżej. W przypadku braku zwrotu opakowania w tych terminach, Kupujący może zostać obciążony kosztem opakowania w wysokości EUR 80,00 netto za 1 szt. kontenera 1.000 litrów lub EUR 300,00 netto za 1 szt. za kontener 1.200 litrów. Płatność kosztów za opakowania nastąpi na podstawie Faktur VAT wystawionych przez Sprzedającego, przy czym koszt opakowań podawany w walucie obcej np. EURO, będzie przeliczany na PLN wg kursu sprzedaży walut BZWBK z dnia wystawienia faktury VAT. W przypadku zwrotu kontenera w stanie niepogorszonym, wystawiona zostanie faktura korygująca. W przypadku konieczności naprawy/wymiany/utylizacji/mycia kontenera Kupujący może zostać obciążony powstałymi w związku z tym kosztami. W każdym dowolnym momencie Kupujący może zażądać aktualnego salda kontenerów. § 11. Postanowienia końcowe Wszelkie spory mogące wyniknąć między Stronami w związku z realizacją umowy, której treść kształtują postanowienia niniejszych OWS, będą w miarę możliwości rozstrzygane na drodze polubownej, a w ostateczności na drodze sądowej. Wszystkie sprawy skierowane na drogę sądową, mogące wyniknąć z umów zawartych w ramach składanych przez Kupujących akceptowanych przez Sprzedającego zamówień, rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne, miejscowo właściwe dla siedziby Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Ogólnych Warunkach Sprzedaży. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą stronę w momencie, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty między stronami w ich stosunkach handlowych sposób, tak aby mogła się z nimi zapoznać. Za spełnienie tego warunku Strony uznają umieszczenie aktualizacji OWS na stronie internetowej Sprzedającego. Aktualne OWS są zawsze dostępne w biurze Sprzedającego oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Sprzedającego pod adresem http://remei.net/index.php/dokumenty/ows Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach składanych przez Kupujących akceptowanych przez Sprzedającego zamówień jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OWS, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Nie zapoznanie się Kupującego z OWS nie zwalniają Kupującego z ich przestrzegania.